ОбщиУсловия

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация за нас

„Джелато 2009“ ЕООД (Джелато и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 200791844, със седалище и адрес на управление: гр. София 1111, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. "Николай Коперник" No 44, ет. 1, офис 1, Тел: +359 897847153; e-mail: gelato2009eood@gmail.com

Информация за контакти в „Джелато 2009“ ЕООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти

„Джелато 2009“ ЕООД

гр. София 1111, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. "Николай Коперник" No 44, ет. 1, офис 1

gelato2009eood@gmail.com

Отговорник по защита на личните данни:

Димитър Андреев

Работа с лични данни

„Джелато 2009“ ЕООД обработва лични данни с цел да предостави по-качествени и по-разнообразни продукти и услуги. Ние непрекъснато се стремим да подобрим обслужването си.

Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация, за което сме разработили редица политики, правила, процедури и образци. Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Как и защо използваме личните Ви данни

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения.

Ние обработваме идентификационните Ви данни, за да предоставяме продуктите и услугите по основната дейност на Администратора, както и за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по сключените договори.

Обработката се извършват с цел:

- установяване на самоличността на контрагента или представляващия контрагента;

- изпълнение на Вашите заявки за предоставяне продукти от асортимента на Администратора и по изпълнение на договорита за предоставяне на договорените услуги;

- изготвяне на предложение за сключване на договор;

- извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

- изготвяне и изпращане на фактура за предоставените продукти;

- обученние и инструкции по използване на предлаганите от Администратора продукти;

- за осигуряване на необходимото Ви цялостно обслужване, както и за събиране дължимите суми за получените продукти и услуги;

- уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;

- За изпълнение на нормативни задължения (по Закона за защита на потребителите, за предоставяне на информация на предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни, за изпълнение на задължения по Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство, предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд);

Обработване на лични данни на основание съгласие на субекта

Понякога ние обработваме личните Ви данни, само след получаване на предварителното Ви писмено съгласие (в случаите, когато няма договорно отношение между нас или не обработваме данни по силата на закон). Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени тук. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас, може да обработваме личните ви данни за целите, за които сте ги предоставили. Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на „Джелато 2009“ ЕООД. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, „Джелато 2009“ ЕООД няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. За да оттеглите даденото съгласие, е необходимо само да използвате данните за контакт на Отговорника по защита на личните данни.

Какви данни обработваме :

Данни за идентификация:

- трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

Други данни:

- информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение;

- електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;

- друга обратна връзка, която получаваме от вас;

- лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер);

- информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към „Джелато 2009“ ЕООД;

- други лични данни, предоставени от Вас лично или в качетсвото ви на представляващ трето лице при сключване или по време на действие на договор с „Джелато 2009“ ЕООД и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ, в който сте го упълномощили да ги представлява; данни за контакт, лице за контакт; данни, предоставени при участие в игри, лагери, извънкласни занимания, организирани от „Джелато 2009“ ЕООД;

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

- имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „Джелато 2009“ ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

- имате право да поискате от „Джелато 2009“ ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

- имате право да поискате от „Джелато 2009“ ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

- имате право да поискате от „Джелато 2009“ ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването;
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

- Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

- имате право да поискате от „Джелато 2009“ ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

- имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

- имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

- имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

- имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

>- при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Защита на личните данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме необходимите организационни и технически мерки. Администратора е приел процедури и правила по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определил е Отговорно лице за защита на данните, което да подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

Заличаване на личните данни

По правило, прекратяваме използването на лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги заличаваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като: задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др., основания, предвидени в действащото законодателство (5 години), съхраняване на регистри на всички жалби и молби, за които се прилага това условие, както и отговорите до тях за срок от 2 (две) години. Лични данни няма да бъдат изтривани, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Споделяне на лични данни с трети лица

Ние предоставяме лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим на вас и представляваните от вас лице качествени продукти и комплексна услуга, като се стремим продуктите, които Ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се увериили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

Лица, обработващи данни от името на „Джелато 2009“ ЕООД:

- пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

- лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;

- органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

- банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;

- лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери;

- лица, предоставящи счетоводни услуги във връзка с осчетоводяване дейността на Администратора.

Лица, обработващи данните от свое име:

- компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, НАП, НОИ, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред и др.;

Компетентни органи за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg

Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда за оформяне и подаване на електронен документ, предвиден в действащото законодателство. Заявлението следва да съдържа: а) име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; б) описание на искането; в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.

Уведомление при нарушение сигурността на личните данни

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите Ви, „Джелато 2009“ ЕООД Ви изпраща надлежно уведомление за нарушението на сигурността. Предприети са подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни, засегнати от нарушението на сигурността;

Политика на „Джелато 2009“ ЕООД за защита на личните данни: Можете да откриете подробна информация на следния линк тук.